Missie

De missie vanuit het strategisch beleidsplan van SKOSO is leidend. 

Onderwijs is het overdragen van kennis en vaardigheden. Opvoeding is de ontwikkeling van een mentaliteit. Op de Odaschool willen we het ene met het andere combineren, we spreken dan ook van ‘vorming’. Hierbij stellen we  ons dan ook als doel om leerlingen te vormen tot mensen die:

  • Zichzelf blijvend ontwikkelen en zich vanuit nieuwsgierigheid vragen blijven stellen. 
  • Sociaal vaardig zijn om op een democratische manier in onze samenleving te kunnen leven. 
  • Respect hebben en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor elkaar en hun omgeving. 

Als school vinden we het belangrijk dat het onderwijs dat we aanbieden in samenhang wordt gegeven. We laten ons bij ons aanbod dan ook leiden door ons motto;

‘Alles hangt met alles samen’

Visie

Lesgeven is een leven voor eeuwig beroeren, we willen onze leerlingen betekenisvol onderwijs bieden. In schooljaar 2014-2015 hebben we met elkaar ook onze vernieuwde kernwaarden geformuleerd met daarbij enkele subonderdelen. 

  • Respect: waardering geven en krijgen en jezelf prettig voelen
  • Nieuwsgierigheid: Ontdekkend leren en zelfverantwoordelijkheid creëren, gedegen onderwijsaanbod bieden in een prikkelende omgeving. 
  • Veiligheid: Geborgenheid en vertrouwen

Bij onze ontwikkelingen werken we steeds vanuit ons motto en de genoemde kernwaarden.  

Identiteit

We werken vanuit een Katholieke identiteit waarbij respect, verwondering, zorg, samen vieren en aandacht voor elkaar en de ons omringende wereld van groot belang zijn. We vinden het belangrijk dat leerlingen onderwijs krijgen in een veilige leeromgeving, een omgeving waar ze zich prettig voelen en welke vertrouwd voor hen is. 

 

We zijn een school waarin uniek zijn betekent dat ieder ruimte krijgt om eigen talenten te ontwikkelen en waarin je inzicht in jezelf en in de ander krijgt door samen te reflecteren.

 

We hebben een proactieve houding. Dit betekent dat we zelfstandig denken, een actieve rol hebben, delen met elkaar en verantwoordelijk zijn voor onszelf en de ander.

 

Als school staan we open voor kinderen van alle kerkgenootschappen, we vragen respect voor elkaars geloofs- en levensovertuigingen. Binnen ons projectonderwijs besteden we hier aandacht aan en staan we expliciet stil bij ons eigen katholieke overtuiging. 

Communicatie

Open communicatie, betrokkenheid en samenwerking op basis van wederzijds respect staan centraal in onze cultuur. We staan open voor de ideeën van een ander en betrekken onze de omgeving actief bij ons onderwijs. We zijn laagdrempelig, gaan in gesprek met ouders/verzorgers om zo het onderwijs optimaal af te kunnen stemmen op de behoefte van de leerlingen. Hierbij worden we ondersteund door SKOSO, onze educatieve partners en andere netwerken in de omgeving.

Didactiek en leerinhouden

Nieuwsgierigheid prikkelen, lesgeven vanuit verwondering en ontdekkend leren zijn leidend bij ons onderwijsaanbod. We streven er naar om een uitdagende leeromgeving te creëren zodat leerlingen betrokken zijn en intrinsiek gemotiveerd worden. We begrijpen ook dat de leerbehoeften van elke leerling hierin anders is en geven daarom ook onderwijs op maat. De instructiemomenten zijn effectief en aangepast aan de niveaus van de kinderen. We bieden de kinderen meerdere leerstrategieën en verwerkingsvormen aan, bespreken met de kinderen de lesdoelen en blikken hier op terug. 

 

Ons onderwijs kenmerkt zich door bij wereldoriëntatie thematisch te werken, waarbij de inbreng en leef- en belevingswereld van kinderen belangrijk is. Cultuureducatie, wetenschap en techniek en de ontwikkelingen rondom de 21st century skills integreren we binnen dit thematische aanbod. We stimuleren zowel bij de leerkrachten en leerlingen een onderzoekende houding waarbij we intensief samenwerken met opleidingsscholen in onze omgeving. 

 

Daarnaast gebruiken we voor onze andere vakken methodes om leerlijnen te bewaken. We toetsen het geleerde en gebruiken de resultaten om de ontwikkeling te kunnen vergelijken met de landelijke norm. We rapporteren een 2x keer per jaar deze gegevens aan ouders. We voeren ook

 

kindgesprekken met de leerlingen om hen mede-eigenaar te maken van hun leerproces. We luisteren naar elkaar, hebben vertrouwen in elkaar en zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om het beste uit de leerlingen te kunnen halen.